ප්‍රතිඵල නැවත පරික්ෂා කර ගැනීම - 2019/2020 ප්‍රථම සෙමෙස්තරය (PA)

Click notice-recorrection-PA.pdf link to view the file.